تازه های سایت
خانه » کافه کتاب » معرفی کتاب زن آنگونه که باید باشد(قسمت اول)

معرفی کتاب زن آنگونه که باید باشد(قسمت اول)

قسمت ۱: صفحه ی ۲۳تا۳۰

آیه ۷۰ و ۷۱سوره اسرا میفرماید ؛ما انسان را در این دنیا کریمانه خلق کردیم تا کریمانه بماند و گوهر کرامت خود را ضایع نکند ، میهمان سفره ی گسترده ی طبیعتش کردیم تابا برکات ارتباط با طبیعت از کرامت باز نماند.
وهمچنین میفرماید از بسیاری از آنهایی که خلق کردیم او را برتر داشتیم تا امام خود را پیدا کند و نسبت به امام خود کور نباشد و راه ابدیت خود را به بیراهه نکشاند.
در ادامه در آیه ۷۲میفرماید اگر کسی در این دنیا کور شود و امام خود را نشناسد و دست در دست راستان نگذارد در آخرت بی امام است و کسی که بی امام است را ه را به سوی حقیقت نمیشناسد و چنین کسی به منزل نمیرسد در حالی که بنی آدم را بزرگ داشتیم تا امام خود را انتخاب کند نه آنکه از بزرگی خود برای بیشتر داشتن دنیا استفاده کند.پس کسی که امام خود را نشناخت کور است و کسی که در دنیا کور است و امام خود را ندید در آخرت به کوری شدیدتری مبتلا است و نمیداند به کدام راه باید برود.

بنابر آیه ۴۱سوره قصص و آیه ی ۲۴سوره ی سجده در منطق دین دو نوع امام داریم ؛امام “نار “داریم و امام “نور”.
میتوان گفت روی هم رفته امام هر کس،شخصیتی است که مصداق مجموعه ارزش ها و خصلت هایی است که او برای خود برمی گزیند. ابتدا انسان عقاید و خصلت هایی را بر ای خود خوب و پسندیده میداند سپس کسی را که مصداق آن ارزش هاست به عنوان امام خود انتخاب میکند درهمین راستاست که یک شیعه ی واقعی امیرالمومنین را به عنوان امام برمیگزیند.
کسی که فاطمه زهرا را به عنوان امام و غایت خود انتخاب میکند در واقع خصلت های آن انسان کامل را برای خود انتخاب میکند و سپس آن خصلت ها را در شخص فاطمه زهرا می یابد و میپذیرد که آن خصلت ها او را به سوی کمال و یمن سوق میدهد.
در آخرت دو نوع انسان وجود دارد:
وجود مبارک و وجود نامبارک.
اگر زنان ارزش های فاطمی را انتخاب کنند به یمن و میمنت میرسند و آنجا معلوم میشود ضرر نکرده اند اما اگر زنان ارزش هایی را برای خود انتخاب کنند که ارزش های مردان است به وجه انحرافی خود دامن زده اند و در قیامت میبینند که چقدر ضرر کرده اند .و عین این مسئله برای مردها نیز برقرار است و اگر انسان افق وجودی خود را درست نشناسد جایگاه دستورات الهی را نمیشناسد .
پیامبر خدا حقیقتا پیامبر انسان هاست نه پیامبر مردان همانطور که خدا ،خدای انسان هاست. اگر قرآن کریم میفرماید جهاد زن خوشرفتاری با شوهر و خوب شوهر داری است میخواهد جایگاه هر کس را روشن کند تا هر کس در جایگاه حقیقی خو قرار گیرد و رشد کند .
یکی از آسیب های جوامع غفلت زنان و مردان از جایگاه خودشان است و علت آن هم غفلت از ارزش هایی است که زنان و مردان باید برای خود پاس بدارند و مطابق آن امام خود را تعیین کنند.

درباره‌ی سردبیر خواهران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد